Новини

  • Финансов принос на Европейския фонд за регионално развитие за преодоляаване на икономическите последствия от КОВИД 19

                                                                                                           На 08.11.2021 г. между „СВЕГО 99“ ООД – като бенефициент и Министерство на икономиката е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4557-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с което „СВЕГО 99“ ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-4557 с наименование: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално финансиране.   Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19   Очакван резултат от изпълнението на проекта: Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието (дружеството) за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Чрез осигуряване на оперативен капитал се очаква да се постигне финансова стабилност на дружеството и стабилност по отношение на персонала и запазване на работните места. В резултат на изпълнението на процедурата се очаква дружеството да продължи дейността си минимум 3 (три) месеца след приключване на проекта.     Срокът за изпълнение на проекта е три месеца: дата на стартиране – 08.11.2021 г. и дата на приключване – до 08.02.2022 г.   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.089-4557 с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СВЕГО 99“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.   Дата: 10.11.2021 г.                             

    Отвори